`
615 Online users
  • Lady Triệu was also called Triệu Âu, Triệu Trinh Nương, and Triệu Thị Trinh. She was born on October 2nd in Bính Ngọ year, the year of the Horse (226), in the mountainous area of Quân Yên, Cửu Chân District that is now Cẩm Trướng Village, Định Công Commune, Yên Định District, Thanh Hóa Province. Although being a woman, Triệu Thị Trinh was a military commander of mettle who had the vehement will to restore the country.

  • Khương Công Phụ người làng Cổ Hiểm, phường Sơn Ôi, Ái Châu. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

  • Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh, trở thành vị vua đầu tiên của vương triều nhà Hậu Lê, triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam.

  • Lam Son - Lam Kinh is “sacred land and extraordinary people” region, hometown of nation’s hero - Le Loi, the originally-raise up area of Lam Son Uprising defeating Minh forces in 10 hard years (1418-1427), the eternal resting area of the Queens of Le dynasty.

  • In July 1941, the Thanh Hoa provincial party committee decided to choose Ngoc Trao village (belongs to Trac Nhat canton, Thach Thanh district) to be the provincial revolutionary base. On the 10th July 1941, 11 outstanding guerillas chosen from many places in the province were sent to Ngoc Trao to build up the supply base, set up the working areas for base’s steering committee and the provincial printing office.

  • Thiệu Hóa là huyện đồng bằng trung tâm của xứ Thanh – vùng đất của lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những đóng góp của Thiệu Hóa trong phong trào Việt Minh là những đóng góp to lớn góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945.

Represented Objects