`

1077 Online users

Văn bản pháp luật:

Từ khóa
Lĩnh vực Loại văn bản
Cơ quan ban hành Năm ban hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1407/SVHTTDL KHTC 30/07/2014 V/v thực hiện Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ Chi tiết
2 98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa Chi tiết
3 3130/QĐ-UBND 07/10/2008 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện Chi tiết
4 883/QĐ-UBND 27/03/2007 Quyết định về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp văn hoá – thông tin trực thuộc Sở Văn hoá – Thông tin tỉnh Thanh Hoá Chi tiết
<< < 1 > >> 

Represented Objects